تاریخ شفاهی و بایگانی


پیش از شروع چندنکته رادرمورد تاریخ شفاهی وبایگانی شرح می دهیم تامعلوم شود با اشاره به این موضوعات در مورد چه چیز ی صحبت می کنیم.
ابتدا یک گوشزد : ما درچهارچوب عملیات بایگانی آن طور که در ایالات متحده رایج است صحبت می کنیم. بنابراین برخی از مطالبی که بیان می شود دارای محدودیت فرهنگی وتاریخی ونیز انعکاسی از تفاوت های واقعی دردسترسی به منابع است. گرچه با توجه به سیاست های جاری ایالات متحده درزمینه هزینه کرد دراین رشته، این تفاوت ها چندان دوام نخواهد آورد. اما بخش مهمی ازاین مباحث را باید در چارچوب آرای اروپای سنتی به خصوص انگلوساکسون ها، در مورد قانون، آن طور که قانون به مسائل مالکیت معنوی، دسترسی عمومی وحریم شخصی وسازمانی می پردازد، درنظرگرفت.
دوم : ما از واﮋه بایگانی برای اشاره به حوزه ای گسترده استفاده می کنیم که شامل خزانه اسناد سازمانی ، خزانه کتابخانه ها یا دستنوشته های حاوی مجموعه های تحقیقاتی ونیزبایگانی دیجیتال آنلاین می شود. درهرمورد باید به خاطر داشته باشیم منظور ازعملیات بایگانی وماهیت خاص اسناد مربوطه، به هنگام صحبت ازتاریخ شفاهی چیست. همچنین از عملیات ومدیریت بایگانی به عنوان مسئولیتی پویا، و نه منفعل، صحبت می کنیم. پویاست نه تنها به دلیل آنکه درقرن حاضر یک بایگان، درمحاصره اسنادی که نیاز به  مدیریت دارد، باید به طور فعال اسناد را گلچین کند ودرمورد انتخاب بخشی ازآن جهت نگهداری وسازماندهی تصمیم گیری کند، بلکه به دلیل آنکه اسناد مربوط به تاریخ شفاهی این نقش فعال را فراتر هم می برد. دربسیاری موارد، از بایگانی ها خواسته می شود پروﮋه های تاریخ شفاهی را برای موسسه ای که درآن مشغول هستند مهیا ،هدایت واجراکنند. کتابخانه های اسناد دستنویس هم برنامه هایی را برای تکمیل مجموعه هایی که نگهداری می کنند به اجرادر می آورند. براین اساس بایگانی ها مسئولیت مستقیم ایجاد همان اسنادی را دارند که آن راحفظ، سازماندهی ،مدیریت وبه عموم ارایه خواهند کرد.
سوم : ‌مابرمسئله تکنولوﮋی تاکید داریم. همانطور که در مورد  تمام اسناد چنین است، حفظ ،مدیریت سازماندهی وارایه عمومی تاریخ شفاهی تاحد زیادی وابسته به ماهیت ابزارهای مورد استفاده برای ایجاد سند وساختاری است که آن ابزارها ایجاد می کنند. شناخت ودرک الزامات تکنولوﮋی های مختلف که چهارچوب این حوزه را مشخص می کند، به خصوص درعصردیجیتال فعلی، از طرف یک بایگان مهم است. با آنکه که چارچوب های دیجیتال نیاز به هوشیاری بیشتر به لحاظ  نگهداری طولانی مدت ازطریق تبدیل و ایجاد نسخه های دیگر دارد، اما امکان نگهداری همیشگی آنها را فراهم می کند. لازمه این هوشیاری خرید تجهیزات دیجیتال پیشرفته ونیز اجرای عملیات نگهداری خوب است (سایتwww.vermontfolklifecenter.org/fieldguides  محلی مناسب برای اطلاع ازتجهیزات نگهداری وعملیات آن است. کتابخانه کنگره نیز به طورمرتب اخبار تازه ای را درمورد بهترین عملیات نگهداری دیجیتال ارایه می کند.)
با به خاطر داشتن این سه نکته :‌انحراف فرهنگی احتمالی که در ذات مراحلی  که می خواهیم شرح دهیم نهفته است، نقش فعال بایگان و تاریخچه تکنولوﮋی به عنوان اساس مراحل اجرائی، این مطلب رادر سطحی عملی تر ارایه می کنیم. می خواهیم هرمرحله ازفعالیت اجرایی تاریخ شفاهی را دردفتر تاریخ شفاهی کلمبییا درپیش بگیریم، تاریخچه وتکامل آن رادرصورت امکان بیان کنیم، بهترین حالت را با آنچه درواقع صورت پذیرفته مقایسه کنیم وازاین طریق درس هایی را از تجربیات شخصی امان به دست آوریم. این کاررا به این دلیل انجام می دهیم که بسیاری از راهنمایی ها و بسیاری از مباحثات مربوط به مدیریت مجموعه های تاریخ شفاهی، جزئیات شرایط واقعی یک مجموعه فعال ومشکلات خاصی را که با آن مواجه می شویم ، پنهان می کند. (برای سئوالات کلی در مورد عملیات وپروﮋه های تاریخی شفاهی واطلاعات دیگر سایت  H-ORALHIST@H-NET.MSU.edu منبع خوبی است.)

اسناد مبدا
اگر ما در یک کارگاه تاریخ شفاهی بودیم ، آن را با خلاصه ای از طرح پروﮋه شروع می کردیم و با بحث انتخاب کارکنان ونحوه انجام تحقیق ادامه می دادیم. دراینجا می خواهیم به مراحل فرآیندهای ایجاد اسنادی بپردازیم که باید حفظ، مدیریت وقابل دسترسی شود. در کل دو نوع فرایند وجود دارد، داخلی وخارجی. از این منظر، نقطه آغازین فرآیند خارجی دعوت اولیه برای مصاحبه است. در حالت مطلوب این امربه شکل رسمی واحتمالاََ مکتوب انجام می شود. روش دیرین ما ارسال نامه ای بوده است که ماهیت پروﮋه، دلیل درخواست از فرد جهت مشارکت درآن واطلاعات کلی در مورد مراحل فرآیند را تببین می کند. مابه پیوست این نامه، نسخه ای از مراحل کارمان را با بیان برخی جزئیات درمورد آنچه انجام خواهد شد، ارسال می کنیم. در این مرحله هدف ایجاد سندی است که نشانگر رضایت آگاهانه باشد. فعالیت ما حاصل یک برنامه منتخب است که در آن اشخاص مصاحبه شونده شخصیت های مردمی و بنا بر فرض قوی با مراحل تحقیق آشنا هستند و به مشاورحقوقی دسترسی دارند. با گسترش تاریخ شفاهی به حوزه های تاریخ اجتماعی وفرهنگی، که در آن احتمال مشارکت افرادی وجود دارد که با این فرایندها آشنا نباشند وبه مشاوره حقوقی دسترسی نداشته و در برخی موارد توانایی خواندن ونوشتن هم نداشته باشند، این فعالیت ها باید تعدیل شود. حتی اگر یک سند مکتوب نداشته باشیم، مسئله حقوقی مهم این  است که اسنادی موجود باشد که نشان دهد مراحل کار به طور کامل برای این افراد شرح داده شده ومصاحبه شونده به طور کامل از حقوق خود اطلاع داشته است و دریافته که از محصول مصاحبه چه استفاده ای خواهد شد. این امر در بسیاری موارد به لحاظ بازنگری سازمانی نیز اهمیت دارد. به عبارت دیگر اخلاق تاریخ شفاهی حول این محور می چرخد که به افراد مصاحبه شونده حق بازنگری وحتی اصلاح، یا در بخش هایی محدود ساختن صحبت های خود داده شود. هیئت های رسمی بازنگری دانشگاهی تا حد زیادی بر رعایت اخلاق در تحقیقات با موضوعات انسانی درایالات متحده نظارت دارند. با این استثنای نادرکه دفتر تحقیقات تاریخ شفاهی دانشگاه کلمبیا از بازنگری حاکم برفعالیت های شدیداً مبتنی براخلاق که اجازه می دهد افراد مصاحبه شونده برمحتوا ونحوه استفاده، کنترل داشته باشند، مستثنی شده است.
به لحاظ تفهیم حقوق افراد مصاحبه شونده به آنها درمواردی ممکن است این افراد نتوانند رضایت خود را آن طورکه انتظار داریم ارایه دهند. چند راه برای رویارویی با چنین شرایطی وجود دارد؛ از گفتگو با افراد خانواده یا رابط های اجتماعی که می توانند ازجانب آن فرد صحبت کنند گرفته تا ضبط گفتگوی اولیه که در آن تمام این جزئیات به طور کامل بیان شده است. بدون توجه به اینکه فرد در آینده چه رفتاری خواهد داشت، اسناد تعامل با مصاحبه شوندگان بالقوه باید نگهداری شود درموارد مصاحبه با افراد راجع به تجربیات دلخراش می توان از متخصصین حوزه سلامت روانی نیز کمک گرفت تا درصورت نیاز به افراد مصاحبه شونده خدمات حرفه ای ارایه دهند.
اسنادی که ما ازاین ارتباطات نگهداری می کنیم، اسناد مبدا هستند. این اسناد نشان دهنده منشاء تمام مطالب دیگر هستند که کارما را تشریح می کنند. به همین دلیل تعریف برخی شاخص ها اهمیت دارد. نحوه عملکرد ما در این مرحله ابتدایی ممکن است با دیگر دانشمندان اجتماعی متفاوت باشد. ما به عنوان بایگان باید درنظر داشته باشیم که بخش اعظم مصاحبه ای که تولید می کنیم به یک سند عمومی بدل خواهد شد. به ندرت مصاحبه های ما با شرط پایبندی به ناشناس باقی ماندن گوینده انجام می شود. حتی وقتی پروﮋه ای داخلی را برای سازمانی انجام می دهیم، باید در نظر داشته باشیم که در آینده افرادی بجز محقق ومصاحبه شونده به این متن دسترسی پیدا می کنند. پس از انتشار کتابی که خلاصه نتایج پروﮋه درآن آمده است مصاحبه ها در یک سرداب یا اتاق زیر شیروانی مخفی نخواهند شد. در تاریخ شفاهی هیچ منبع انحصاری وجود ندارد. بنابراین بسیار مهم است که بایگانی چنین اسنادی را حفظ کند. شاید درهیچ فرهنگی همچون ایالات متحده، دادخواهی در محاکم تا این حد معمول نباشد اما در مورد خودمان باید آماده رویارویی با زمانی باشیم که در آن مصاحبه شونده احساس می کند نقل گفته های او به نحوی است که برای او زیانبخش یا ناراحت کننده است، دراین حالت ما باید اسنادی از برداشت های خود داشته باشیم.
دلیل دوم وشاید مهمتر،رویارویی با انحراف ذاتی مذکور در قانون کپی رایت در حمایت ازناشران و به وجود آورندگان آثار ادبی است. هدف از قانون کپی رایت که حاصل دوره روشنگری اروپاست، حمایت از حقوق فردی هردوطرف برای مدتی آنچنان طولانی است که بتوانند منافع کارخودرا برداشت کنند. اما این قوانین هیچ مطابقتی باحقوق کسانی که دارای دانش سنتی، فولک لور و روایات شفاهی بودند، یعنی جوانبی ازارتباط که در آن حقوق مربوط به جامعه نهفته است، نداشت. می توان گفت این حالت نوعی بهره کشی بود که در آن افراد باسواد به راحتی می توانستد ازماحصل افراد عادی سلب ماکلیت کنند. نمونه بارز آن  فکر استفاده از آواهای محلی درسمفونی های کلاسیک یا رمان ها، یا موردی به روزتر، بهره برداری شرکت های داروسازی از داروهای سنتی است. ما با به رسمیت شناختن حقوق مصاحبه شوندگان به وضوح می توانیم آرای منطقه ای مالکیت را به اجرا بگذاریم.
اسناد داخلی طی فرآیند تشریح پروﮋه گردآوری می شود. این اسناد ممکن است شامل یادداشت ها ومطالب دیگری باشد که نشانگر نحوه شکل گیری ابتدایی پروﮋه، هرنوع درخواست امتیاز واسناد مربوط به تامین نیرو و بودجه است. مهمتر آنکه این اسناد می تواند شامل مطالبی باشد که طی فرآیند تحقیق برای مصاحبه ها به دست آمده است. پس از آنکه  کسی پذیرفت با او مصاحبه شود، توقع می رود که محقق یا مصاحبه کننده و بایگان یا تاریخ نگار، تحقیقاتی جدی را پیش از مصاحبه یا در طول آن انجام دهد ودراین حین یادداشت ها وفهرستی ازکتبی که به آنها مرجعه کرده است و نیز خلاصه ای از مصاحبه و گزارشی از اسناد مورد رجوع ومحل دستیابی به آنها را برای مشاورین مصاحبه تهیه کند. این بهترین شیوه است. متاسفانه پروﮋه هایی که این اسناد را تهیه و نگهداری می کنند چندان زیاد نیستند ازجمله دانشگاه کلمبیا. چندین دلیل برای این اهمال کاری وجود دارد. گفته می شود که اسناد تحقیقات هیچ گاه برای کسی مفید نیست وعلنی ساختن آنها برخلاف اصل حفظ اسرار است واین کار می تواند برای هر دوطرف ناراحت کننده باشد و.... به نظر ما این ادعاها توجیهی بیش نیست. درزمانی که هرچه بیشتر به دنبال درک مصاحبه به عنوان یک محصول مشترک هستیم ونقش مصاحبه کننده را درفرآیند مصاحبه تعیین کننده می دانیم حفظ این اسناد اهمیت بسیاری دارد. زمانی گفته می شد وقتی مصاحبه کننده به لحاظ احساسی وفکری فارغ ازمصاحبه شونده باشد و مصاحبه به خوبی هدایت وانحراف از آن حذف شود، هر مصاحبه کننده ای می تواند به خوبی دیگران مصاحبه کند. بنابراین چندان مهم نیست که ما درمورد مصاحبه کننده بدانیم. این بحث در میان بایگان ها بسیار جدی ورایج بود. این انفعال دیگر ممکن ومطلوب نیست.

مصاحبه
از منظر بسیاری افراد مصاحبه قلب فرایند تاریخ شفاهی است. در حالی که ممکن است هنوز شرایطی وجود داشته باشد که مصاحبه با یادداشت برداری همراه باشد، ما دراین مباحثه براین فرض هستیم که در مورد نوعی از ضبط الکترونیکی مکالمات صحبت می کنیم. دفتر تحقیقات تاریخ شفاهی دانشگاه کلمبیا در سال 1984 تاسیس شد بنابراین تجربه اشکال گوناگونی از حفظ وضبط مصاحبه ها را داریم که هریک با مشکلات خاص خود همراه بوده است. گرچه این ادعا را نمی توان ثابت کرد. چراکه بخش دوم این ماجرا آن است که ضبط صوت های سیمی و تجهیزات مربوط به آن زمان، به یک موزه مصنوعات ضبط، که هیچ گاه ساخته نشد، اهدا شده وقرقره های آن در طول زمان مفقود شده است. هیچ یک از افرادی که اکنون در این دفتر کار می کنند چنین قرقره ای ندیده است و هیچ صدای ضبط شده ای که حاصل این دستگاه باشد باقی نمانده است. به هر حال در بین قدیمی ترین صداهای ضبط شده ای که ما در پرونده های خود داریم برخی بر روی کاغذهای روکش دار است.
این اسناد در چنان وضعیتی از پوسیدگی هستند که بار دیگری که صدای آنها پخش شود آخرین بار خواهد بود و حتی اگر لابراتوار صوتی را پیدا کنیم که تجهیزات تبدیل آنها را داشته باشد هیچ گاه پول آن را، که فکر می کنیم مبلغ هنگفتی خواهد بود، نداشته ایم.
در ابتدای فعالیت این دفتر ضبط صدا به وسیله ضبط صوت های دو قرقره ای انجام می شد و ما اکنون حدود 3000 ساعت صدای ضبط شده دو قرقره ای داریم. خوشبختانه بیشتر این نوارها در وضعیت خوبی هستند و قابلیت باز پخش و تبدیل را دارند. وقتی ابتدا شروع به ضبط بر روی نوار دو قرقره ای می کردیم امکان خرید تجهیزاتی که با سرعت های  مختلف ضبط می کرد، 1 و ths 7/8 ، 3        و ths 3/4،و7و2/1 دور در دقیقه، وجود داشت. چون نوار در آن زمان گران بود تصمیم برآن شد که ضبط صدا با سرعت های پایین انجام شود، هر چند توصیه شده بود که در سرعت های بالاتر ضبط با کیفیت بهتری انجام می شود. به علاوه به نظر می رسد مصاحبه کنندگان مختلف به سرعت های مختلف علاقه داشتند و هیچ استانداردی وجود نداشت.
در نیمه دهه 1970 استاندارد 7 و 2/1 برای تمام این حوزه بر گزیده شد و در نتیجه دیگر هیچ تجهیزات ارزانی برای ضبط با سرعت های پایین تر در دسترس نبود. هنوز یک تاندبرگ(Tandberg) چوبی و بزرگ داریم که می تواند نوارها را با سرعت های مختلف پخش کند. این دستگاه هنوز در دفتر نگهداری می شود اما در حال حاضر ما از استودیوهای صوتی تجاری برای تبدیل اصوات ضبط شده دو قرقره ای استفاده می کنیم. ما در هر فرصت ممکن تلاش کرده ایم اصوات ضبط شده را، در ابتدا به کاست و در حال حاضر به شکل دیجیتال، که در ادامه شرح می دهیم، تبدیل کنیم. این کار فرآیندی کند و نامتوازن است که با بودجه  و کارکنان ارتباطی مستقیم دارد.
در دهه 1970 تبدیل به کاست با کندی ولی با اطمینان انجام شد و در حال حاضر ما بیش از 5000 ساعت سند از این دست داریم. گر چه بسیاری در مورد عمر این اسناد ضبط شده در قفسه ها مردد هستند اما ما تا به حال مشکلی نداشته ایم، ولی می دانیم که مشکل ساز ترین مسئله دربخش اصوات ضبط شده، مربوط به آن دسته ای است که پیش از تعیین استانداردهایی در این حوزه بر روی کاست ضبط شده اند. مشاوران متبحر به این دفتر توصیه کرده اند که باز پخش این کاست های اولیه غیر معقول است. در حال حاضر کتابخانه های کلمبیا فایل های آنالوگ را به دیجیتال تبدیل می کنند و اخیرا 1500 ساعت از اصوات ضبط شده در خطر را به دیجیتال تبدیل کرده ایم و انتظار داریم که این کار با سرعتی معقول ادامه یابد.
در اوایل دهه 1990 ما به ضبط به اصطلاح دیجیتال روی آوردیم که هنوز از اشکال آنالوگ به عنوان ابزار ذخیره استفاده می کرد: ابتدا از شکل DAT استفاده می کردیم، سپس به MD و یا مینی دیسک روی آوردیم. در حال حاضر ضبط DAT به همراه تجهیزات ضبط در این فرمت عملا از بین رفته است و مینی دیسک دیگر تولید نمی شود و ما از سال 2003 فقط بر روی ضبط صوت های دیجیتال ضبط کرده ایم.
امروزه ضبط کننده های دیجیتال مورد استفاده ما به شکل هارد درایو عمل و به طور همزمان نسخه پشتیبانی از اطلاعات را بر روی کارت های کامپکت فلش، ذخیره می کنند. ما با بالا ترین سرعت ممکن طبق استانداردهای نگهداری کتابخانه کنگره، ضبط صوت را انجام می دهیم. پس از انجام مصاحبه، فایل های اصلی را بر روی دو سایت مختلف نگهداری ـ هارد درایو منطقه ای خارجی و سرور محلی دانشگاه - کپی می کنیم. از سوی دیگر فایل های سروراز سوی اداره حفظ کتابخانه دیجیتال وارد یک سیستم مدیریت دارایی می شود. پس از تهیه نسخه پشتیبان از فایل اصلی، از آن اشکال mp3 تهیه می کنیم تا در پیاده سازی، ویرایش و باز نگری کلی در درون اداره، مورد استفاده قرار گیرد.
تا دهه 1960 این دفتر توجهی به ضبط با کیفیت صدا یا حفظ آن نمی کرد. تمام مصاحبه ها بر روی کاغذ پیاده می شد، فرآیندی که در سطورپایین به آن می پردازیم. تا زمانی که صدای ضبط شده برای فرد پیاده کننده قابل شنیدن و فهم بود، کیفیت آن خوب در نظر گرفته می شد. نوارها نگهداری نمی شد و پس از پیاده سازی از آنها برای ضبط مصاحبه های بعدی استفاده می شد.اعتقاد بر این بود که هیچ کس به این اصوات علاقه ای ندارد و برای مصاحبه شوندگان نیز ناراحت کننده است که کسی به گفتگوی آنها که مملو از مکث ها، کلمات اشتباه،  اِمم، اِ اِ و دیگر گویه هاست، گوش دهد. الگوی مصاحبه یک خاطره کاملا ویرایش شده بود که زبان آن تا حد ممکن به سبک ادبی نزدیک شده بود. در واقع در برخی از مصاحبه های اولیه برای جلوگیری از دخالت در گفته های شخص سوالات خذف می شد.
وقتی تصمیم به حفظ نوارهای ضبط شده گرفته شد، کار چندانی در جهت نگهدای آنها درمحیطی که رطوبت و دمای مناسبی داشته باشد صورت نگرفت. خیلی ساده برچسبی به آنها الصاق و وجود آنها در یک پرونده اصلی ثبت می شد و در جعبه هایی جمع آوری می شدند. در شرایط خاص امکان دسترسی به آنها وجود داشت اما برآورد می شود تنها یک هزارم محققان خواهان گوش دادن به نوارها بودند. در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 درخواست های روز افزونی از سوی فیلم سازان و مستند سازان ارایه شد که به دنبال استفاده از بخش هایی از اصوات ضبط شده، در فیلم های مستند خود بودند. حال در عصر اینترنت تلاشی جدی صورت می گیرد تا مصاحبه هایمان را به تمامی اشکال ازطریق اینترنت ارسال کنیم. همان طور که خواهیم دید این کار مشکلات پیچیده حقوقی واخلاقی رابه وجود می آورد. اما از سوی دیگر بدین معناست که باید راههایی را برای دیجیتالی کردن تمام صداهای ضبط شده امان پیداکنیم، آن دسته از صداهای دیجیتالی راکه در فرمت های قدیمی هستند تبدیل کنیم وبرای همه چیز دوباره فهرست و راهنما نوشته شود. شاید این کار مهمترین وپرکارترین مشکل فراروی دفتردراین زمان باشد.
حال که هنوز ازمسئله نوارها دور نشده ایم باید گفت که نوارهای دو قرقره ای آنالوگ که روش نگهداری پذیرفته شده ای بود. به همراه تجهیزات باز پخش آن، کنارگذاشته شده است. دیجیتالی کردن راهی پذیرفته شده است اما مسائلی همچون استانداردهای دسترسی، نگهداری، حقوق،  مدیریت،  بودجه وزیرساخت ها درآن مطرح است. به علاوه دستیابی به تجهیزات لازم برای تبدیل، مستلزم در نظر گرفتن سرمایه بسیار زیادی است که این خود موجب می شود کاردقیق برروی فرمت های آنالوگ درحال از بین رفتن، بدون بودجه بماند.  به نظر ما این هرینه اضافه ارزش انجام کاررا دارد، چراکه اطمینان از یکنواختی سطح صدا، وجود گزارش مربوط به اطلاعات و نگهداری  حرفه ای، که تنها توسط لابراتورها ی مجهز قابل انجام است، اهمیت دارد.

 

پیاده سازی
نوار، کاست ،دیسک ، CD یا فایل پس از ضبط به دفترآورده می شود. باتوجه به تاریخ ومحل ضبط،  شخص مصاحبه شونده، زمان ضبط صدا وجزئیات دیگر همچون شرایط وترکیب آن، گزارشی تهیه می شود.از متن نسخه برداری وبرای پیاده سازی ارسال می گردد. ما همیشه متن مصاحبه راپیاده کرده ایم وبنا به دلایلی همچنان به این کار ادامه می دهیم. نخست آنکه متن دستنویس کاغذی تاجایی که می دانیم هنوز موثرترین وکم هزیته ترین روش برای سازماندهی مصاحبه و نظارت بر آن ، ایجاد یادداشت های کمکی همچون خلاصه نوشته ها؛ تهیه راهنما وفهرست وتسهیل دسترسی محققان است.نکته آخر حس عمومی دراین زمینه است. چند دقیقه طول می کشد تا متن یک ساعته یک مصاحبه را بخوانیم. اما گوش کردن به صدای آن درحالی که یادداشت برداری می کنیم بیشتر از یک ساعت طول می کشد. دوم :‌متن پیاده شده استانداردی رابرای استفاده ازمتن مصاحبه بوجود می آورد.هرمحققی گفته های مصاحبه را به همان فرمت وبا همان املا نقل واستفاده می کند. به راحتی قابل درک است که تبدیل گفتار به نوشتار امری کاملاً عینی است، افراد مختلف قضایا را به اشکال مختلف شنیده وآن راپیاده می کنند که مسلماً معانی متفاوتی خواهد داشت. متنی راکه یک بایگان تهیه کرده است شکل آن را استاندارد می کند وبازنگری دقیق آن راآسان تر ومطمئن تر می کند. وبالاخره چون متن اولیه را برای بازنگری واصلاح نزد مصاحبه شونده می فرستیم، که در سطور پایین راجع به آن صحبت خواهیم کرد، در مورد متن نهایی این اطمینان وجود دارد که مصاحبه همان چیزی است که مصاحبه شونده قصد گفتن آن را ،به سبک خود، داشته است.  تمام این کارها باعث مستند ساختن متن می شود. ما متن اولیه را به چند دلیل برای بازنگری می فرستیم. شاید مهمترین آنها، تمایل ما برای قرار دادن مصاحبه درمعرض برداشت گسترده عمومی باشد. به نظر ما کلمات گفته شده تازمانی که بشکل حقوقی به موسسه یا مصاحبه کننده یا مولف منتقل شوند، جزو اموال مصاحبه شونده هستند. این برداشتی خاص از قوانین عمومی دررابطه با اموال فکری است. روشن است که روزنامه  نگاران و دیگران عقاید بسیارمتفاوتی درمورد این موضوع دارند. اما چون ما به دنبال جلب تمام حقوق مصاحبه هستیم ،قصد داریم اطمینان حاصل کنیم که اهدا کننده به طور کامل ماهیت هدیه را درک می کند و به او این حق داده شده است که اولین بازنگری کننده متن باشد. باز خوانی دوم راهی است که درستی موضوع را تائید می کند. ما معتقدیم که مصاحبه فرآیندی است که باشروع تحقیق آغاز می شود و تنها وقتی پایان می یابد که مصاحبه به طور کامل بررسی شده باشد. معتقدیم که مصاحبه قدم اول این فرایند است. ما لحظه بیان مطلب  را به عنوان یک یادگار مقدس نمی دانیم. معتقدیم بازنگری مجدد همراه با آرامش مصاحبه، سند بهتری را به دست می دهد، سندی که مزیت بازنگری های متعدد را با خود دارد. تجربه ما که حاصل مصاحبه های بی شماری است این مطلب راتائید می کند. بیشتر متن ها با اصلاحات کمی بازگرداننده می شوند که آنهم مربوط به شیوه نگارش است. گاهی بنا به درخواست به برخی هم مطلب دیگری اضافه می شود، که برکارایی مصاحبه می افزاید. طی 20 سال گذشته تنها در سه مورد مصاحبه شونده به طور کامل متن مصاحبه را بازنویسی کرده است.        
باید یادآور شد که به لحاظ مالی یا مشکلات دیگر تلاش برای پیاده کردن متن مصاحبه غیر ممکن است. این مسئله ممکن است به خصوص در مورد محققان دانشگاهی یا دیگر افرادی که بودجه محدود و وقت کمی دارند صادق باشد. در این حالت باید راهی یافت تا در مورد درستی استفاده از گفته ها با مصاحبه شوندگان به توافق رسید. اما در مورد پروژه های بایگانی باید بر این فرض باشیم که در بودجه بندی مناسب راههای جلب اعتماد مصاحبه شوندگان و نیز آسانی استفاده از مصاحبه در نظر گرفته شود. باتوجه به وجود ابزارهای قابل انعطاف برای حاشیه نویسی و فهرست بندی در رسانه های دیجیتال، یک راه جایگزین می تواند تعریف دقیق و فهرست بندی مصاحبه باشد که به راحتی امکان دسترسی را به خواننده یا فرد گوش کننده بدهد.
پیاده سازی متن به شکل سنتی از طریق یک دستگاه حروفچینی انجام و وقت و تلاش زیادی صرف این کار می شد. متن اصلاح شده، اغلب باید مجدد حروفچینی و نسخه جدید اصلاح و بازخوانی می شد. در برخی پروژه های تاریخ شفاهی دقت بسیار زیادی می شود که متنی کاملا ویراش شده و جذاب به دست آید. برخی دیگر این طور نیستند. در دانشگاه کلمبیا تنها ویرایشی که بر روی متن اصلاح شده انجام می شود آن است که مطمئن شوند در صورت بد خط بودن دستنویس به راحتی قابل خواندن باشد و یا در صورتی که ویرایش ها زیاد باشد مجددا حروفچینی شود. به همین دلیل نسخه ای از اصلاحات مصاحبه شونده دراختیار مححق قرار می گرفت. طی چند سال این دفتر از ویرایش مفصل به جایی رسیده است که تقریبا دیگر هیچ ویرایشی انجام نمی گیرد.
دلیل آن نیز هزینه بود. با ابداع واژه پردازها کل عملیات پردازش آسان تر شد چرا که اصلاحات، وارد متن شده و نسخه ای تمیز با صرف وقت کمتر تولید می  شد. به هر حال دریافته ایم که مراجعین ما بیشتر شکل قبلی متن را ترجیح می دهند چون ویرایش های مصاحبه شونده را می دیدند در حالی که در شکل فعلی ویرایش ها قابل رویت نیست. به علاوه واژه پردازها فضای زیادی برای ما باقی نگذاشته است، چرا که به دلایل حقوقی باید نسخه اصلاح شده مصاحبه شونده را حفظ کنیم تا در صورت بروز اختلاف در مورد آنچه در متن پیاده شده وجود داشت، از آن استفاده شود. در یک کلام روی آوردن ما به واژه پرداز آسان نبود. اولین گام ما روی آوردن به یک واژه پرداز خاص بود. دلیل این تصمیم آن بود که موسسه ای که در آن مستقر هستیم در یک تصمیم کلی با وجود کامپیوتر در بخش های مختلف، اقدام به خرید این تجهیزات کرده بود. پس از دو سال این تجهیزات از رده خارج شد، تولید کننده دست از کار کشید و تنها از خوش اقبالی ما بود که توانستیم دیسک های 8 اینچی را برای استفاده کامپیوترها به فلاپی منتقل کنیم. از آن زمان ما تمام فایل ها را به یک سرور مطمئن برروی سایت منتقل کرده ایم و به دنبال تبدیل اسناد واژه پردازی شده به XML جهت استفاده در وب و نیز جهت تبدیل های دیجیتال بعدی هستیم.
امروزه دفتر تحقیقات تاریخ شفاهی روش های با ثبات تر و قابل انتقال تری را برای پیاده سازی های قابل انتشاراستفاده می کند. در برخی موارد ما پیاده سازی را به طور کامل درXML انجام داده ایم، فایل یا اسناد در فرمت Word را حذف کرده ایم و این کار ما را قادر ساخته است بلافاصله متن را بر روی وب قرار دهیم. این کار همچنین فایلی را به وجود می آورد که راحت تر به سیستم های آینده تبدیل می شود و احتمالا میان بری برای فونت ها، فرمت ها و فایل های واژه پردازی شده از رده خارج است. در موارد دیگر، ما از ارسال اسناد واژه پردازی یا کاغذ های اسکن شده  دست نوشته ها برای تبدیل به XML بهره برده ایم تا فایل های مشابهی برای انتشار بر روی وب به دست آید. مزایای استفاده از XML فراتر از خوانا بودن فایل هاست. XML امکان جستجوی آنلاین کلید واژه یک سند را به وجود می آورد. در بسیاری از موارد نیاز به فهرستی مناسب را از بین می برد یا حداقل توان محقق را برای جستجو و یافتن اجزای مصاحبه پیاده شده بالا می برد. ما همچنین نسخه هایی PDF از اسناد در فرمت Word ایجاد کرده ایم تا هم به عنوان نسخه پشتیبان و هم به عنوان جایگزینی برای گرفتن فتوکپی برای مراجعین عمل کند.این دفتر همچنان سیاست انتشار دیجیتال متون پیاده شده را تعیین می کند. به هر حال اگر ده سال نخست قرن 21 را یک شاخص بدانیم می توان حدس زد که در مدتی کوتاه چنین انتشاری بسیار عادی خواهد شد.
در چند سال گذشته چندین بار تلاش هایی صورت گرفته است که انقلاب دیجیتال از طریق تجهیز طرح ها به فهرست صدا های ضبط شده و اصلاح اطلاعات از طریق این فهرست ها، ارتقا پیدا کند. به ویژه در ایالات متحده دو نکته شایان ذکر است: یکی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لانگ بیچ و دیگری رند فورس در دانشگاه ایالتی نیویورک واقع در بوفالو. به هر دو سیستم امیدواری زیادی است اما در زمان نگارش این متن، آنها بیشتر از روش سنتی زمان بر و پر هزینه هستند چرا که کارمندان زیادی، که دستمزد و مهارت بالایی دارند باید وقت خود را صرف فهرست بندی کنند. تا زمانی که این مشکلات حل شود به نظر نمی رسد که راه جایگزینی برای پیاده سازی متون با هدف دسترسی آسان وجود داشته باشد.( از زمان ارائه این مطلب هر دو پروژه پیشرفت های چشمگیری داشته اند گرچه هزینه همچنان بالاست.)
فکر می کنم حتی وقتی این تلاش ها موفق شود ما همچنان به پیاده سازی ادامه دهیم. اصواتی که به صورت دیجیتال ضبط شده اند به راحتی توسط کارکنان آموزش دیده اصلاح می شود. بنا براین وقتی تنها صدا به عنوان سند در دسترس است باید به کارمند بخش خزانه اعتماد کرد که آنچه بر روی دیسک یا هارد درایو است، همان چیزی است که واقعا گفته شده است. باز هم باید مسئله ابزار و اسناد وابسته به تکنولوژی را مطرح کرد. تغییر سریع سخت افزاری  و نرم افزاری تنها یک عامل خطر است. در کنار آن باید به امکان بروز اثرات نوسانات مغناطیسی، جدایی اطلاعات از ماده اصلی CD که در اثر اختلالات آرام محیطی رخ می دهد، باز نویسی اتفاقی بر روی آن، و نیز فساد نرم افزاری توجه داشت. فایل ها باید به کرات باز یابی شوند و برنامه های حفظ، مستمر و در تبدیل هر نوع نرم افزار و سخت افزاری به دیگری فعال باشند. با توجه به بودجه محدود همه تصدیق می کنند که باید راه دیجیتالی شدن را در پیش گرفت و پیاده سازی متن همیشه یک پس رفت خواهد بود.
پیاده سازی و ویرایش گاهی مراجعینی را که درجستجوی صداهای ضبط شده هستند سر در گم می کند. بخشی از این مشکل به الزامات حقوقی و اخلاقی فرد باز می گردد که در آینده به طور مفصل به آن می پردازیم. در حال حاضر باید به مشکل خاص پیاده سازی و نوار پرداخت. سیاست کهن ما در مواردی که به دلایلی اجازه تام نداشته ایم و جایی که ویرایش متن مفصل بوده است، آن بود که مراجعه کننده را به شخص مصاحبه شونده یا وراث یا قیمین وی ارجاع دهیم تا اجازه گوش کردن به نوار را کسب کند. در صورت موافقت آنها ما اجازه گوش کردن را صادر می کنیم به شرط آنکه تمام نقل قول ها از متن پیاده شده باشد. حال با توجه به درخواست های استفاده ازمصاحبه در رسانه های غیر چاپی این حقیقت که متن، که از سوی مصاحبه شونده بررسی شده و به  طور قانونی در مجموعه نگهداری شده است، با صدای ضبط شده تفاوت دارد، مشکل عمده ای را به وجود آورده است. مشکلی که با احتمال انتشار صوت در سراسر اینترنت تشدید می شود. راه حل اصلاح شیوه صدور مجوز بود تا حقوق چنین انتشاری حفظ شود و نیز اطلاع رسانی به مصاحبه شونده که مطالب ویرایش نشده خام، اگر نگوییم میلیون ها، در اختیار صد ها نفر قرار می گیرد.
ما مشابه همین کار را برای مصاحبه های تصویری نیز انجام داده ایم چرا که ویرایش این قبیل مصاحبه ها به شکلی که در مورد متون انجام می شود، همیشه غیر ممکن بوده است. در این موارد ما بین دو شکل مصاحبه تمایز قائل شده ایم ـ متن مصاحبه تصویری و متن مصاحبه صوتی ـ و انتشار این دو را با اطمینان همراه ساخته ایم، تاکنون هیچ مشکلی پیش نیامده است اما انتظار بروز آن را داریم. وجود یک بایگانی پاسخگو، کار مهمی است که در حال پیگیری آن هستیم.
تفاوتی نمی کند که راه حل چه باشد، تا زمانی که ما به ارسال مصاحبه برای مصاحبه شونده جهت بازنگری و اصلاح پایبند باشیم، مجبوریم دو شکل مصاحبه تولید کنیم، یکی شکلی که به راحتی قابل اصلاح و غلط گیری است ودیگری که بدون اصلاح باقی می ماند. مسئله مهم همین است، چرا که تا به حال راهی پیدا نکرده ایم که شخص مصاحبه شونده، به آسانی و با هزینه کم، باز نگری و اصلاح فشرده و مشروح اسناد صوتی، چه در روی هارد درایو باشد یا روی CD،MD، کاست ویا نوار، را بپذیرد. البته ضبط دیجیتال فرصت های شگفت انگیزی را برای چنین اصلاحاتی فراهم می کند و برخی از تجهیزات لازم برای این کار به آسانی در دسترس و ارزان است. اما چنین اصلاحاتی امکان اضافه کردن اظهارات بعدی به متن را، که هدف از ارائه جهت بازنگری و ویرایش است، نمی دهد. همین ملاحظات در مورد اصلاحات تصویری نیز وجود دارد.
نکته مهمتر و تئوریک دیگر مسئله کنترل است. فعالیت های ما کنترل بر حاصل کار را هم از جانب موسسه و هم از جانب شخص مصاحبه شونده تضمین می کند. هر قراردادی قابل اجرا است چرا که محقق باید تحت کنترل کارکنان به منبع واصل مطلب، نوار یا متن پیاده شده، دسترسی داشته باشد. اما اطلاعات دیجیتال غیر ملموس است. امکان دسترسی به آن برای رسانه های زیادی وجود دارد در حالی که شکل ذاتی فیزیکی برای آن متصور نیست. بر روی سایت نیازی به مراجعه به بایگان وجود ندارد. موسسه نیز باید با هدف تسهیل دسترسی عمومی بیشتر، به واگذاری این امکان تمایل داشته باشد.

مسائل حقوقی
پس از پیاده سازی، چنان چه قبلا گفتیم و به دلایل از پیش برشمرده، متن برای بازنگری به مصاحبه شونده بازگردانده  و به همراه آن یک برگه حقوقی ارسال می شود. این برگه یک سند است که در آن مصاحبه شونده، مصاحبه را در تمامی اشکال آن به موسسه اهدا و محدودیت های به کار گیری آن را بیان می کند. در کل، ما درخواست حق انتشار کامل می کنیم و سه سطح دسترسی را پیشنهاد می دهیم: انتشار فوری مصاحبه، نگهداری مصاحبه تا یک زمان خاص(و معقول) یا الزام هر کسی که خواهان استفاده از مصاحبه است به کسب مجوز از مصاحبه شونده، تا یک زمان معین. اغلب درخواست های گوناگون دیگری نیزدریافت می کنیم که از طریق مذاکره سعی می کنیم از پذیرش آنها امتناع کنیم. این درخواست ها شامل انتقال حقوق مربوط به مصاحبه به فرزندان، همسر یا وصی،الزام محققان به جلب نظر مصاحبه شونده پیش از هر گونه استفاده، تعهد به پرداخت حق التالیف در استفاده های مختلف و تعهد به منحصر کردن انتشار مصاحبه در اشکال خاص می شود.
این درخواست ها به وضوح بر احساس ما در مورد آنچه می توانیم وآنچه نمی توانیم در اینترنت منتشر کنیم،اثر می گذارد. ما تاکنون تنش هایی را که بسیاری از بایگانی های مالک دارایی های تجاری بین فشار اهدا کنندگان برای برخورداری از قانون کپی رایت به مدتی طولانی تر و استفاده از امکان انتشار دیجیتال و پهن باند داشته اند، تجربه نکرده ایم. البته یک دلیل آن محدودیت ارزش تجاری بالقوه اسناد ماست، اما بخشی از آن نیز نتیجه ماهیت قراردادهایمان  است.
این دفتر هم اکنون با مسائل حقوق مربوط به وب دست به گریبان است. در حال حاضر ما با  دو شرایط متفاوت مربوط به حقوق روبرو هستیم- مصاحبه های قدیمی دیجیتالی شده که انتشار گسترده تر در اینترنت را در بر نمی گیرند و اسناد صوتی، تصویری ومتونی که از ابتدا دیجیتالی بوده اند و جزو منتشر شده های جدید ما هستند و حقوق دیجیتالی آنها متعلق به ماست. در مورد اول ما مطالب را مورد به مورد بررسی می کنیم. در بسیاری از مطالب منتشر شده قبلی ما اجازه تبدیل متن مصاحبه را نداریم، در این شرایط به نظر می رسد نمی توانیم پیاده سازی دیجیتالی را به صورت آنلاین در اختیار عموم بگذاریم. به هر حال این امکان هست که مطالب دیجیتالی شده را بر روی سایت در دسترس مراجعین قرار دهیم. در موارد دیگر هیچ محدودیت انتشاری نداریم و دفتر این امکان را دارد که منتشر ساختن آن را با آزادی بیشتری تفسیر کند. به رغم این امر ما سعی می کنیم به مصاحبه شوندگان یا وراث آنها مراجعه کنیم و اجازه آنها را کسب کنیم و انتشار جدید، در صورت امکان، بر اساس مواد حقوقی صورت پذیرد. در مورد مصاحبه هایی که از ابتدا دیجیتال بوده اند، ما در بیشتر موارد آزادیم که مطلب را با محدودیت کم یا بدون محدودیت، به صورت آنلاین در دسترس قرار دهیم مگر این که مصاحبه شونده به محدودیتی اشاره کرده باشد. در برخی شرایط که محتوا به شکلی خاص حساس است، ما از مصاحبه شونده مجددا سوال می کنیم که از دسترسی آنلاین مطالب رضایت دارد یا خیر. تا به حال در این زمینه با مخالفت کمی برخورد کرده ایم.
مجوز نشان دهنده هدیه شدن مصاحبه به بایگانی است و از سوی دیگر تمام حقوق استفاده از مصاحبه، به شکلی که آنها خواهان آن هستند را حفظ می کند. تبدیل یک مصاحبه تاریخ شفاهی به خاطرات قابل چاپ کاری طولانی، دشوار و خسته کننده استکه در ظاهر ساده به نظر می رسد و البته در برخی موارد این کارصورت گرفته است. بسیاری از مصاحبه شوندگان خواهان انتشار مصاحبه هایشان هستند که کمتر چنین شده است. بنا براین ما این انتخاب را به آنها پیشنهاد می کنیم. در واقع اغلب مصاحبه شوندگان را تشویق می کنیم که با ویراستاران قرارداد ببندند و خاطرات را چاپ کنند چرا که این کار مجموعه آثار را می شناساند، نظر محققان را به متن کامل و اصلاح نشده مصاحبه و در نتیجه دیگر مصاحبه های آن مجموعه جلب می کند.
اگر ما بیش از حد به این مسائل پرداخته ایم به خاطر آن است که در ایالات متحده، و شاید در قانون عمومی جهانی، همین امور بخش اعظم فعالیت بایگانی را تعیین می کنند. نمی دانم که مطالب اخیر منعکس کننده نظام حقوقی و سنت های جای دیگری هست یا خیر، اما می دانم که می تواند اساس مباحثه اخلاق مصاحبه تاریخ شفاهی و روابط بین فردی دو طرف مصاحبه باشد و آنها را باید توافق رسمی منعکس کننده قدرت مشارکتی که عمیقا در زمینه فعالیت میدانی ما جای دارد، در نظر گرفت.

دسترسی
وقتی متن اصلاح شده بازنگری شده به همراه مجوز حقوقی باز گردانده شد، یک نسخه بایگانی دیگر تولید و نسخه ای برای مصاحبه شونده ارسال می شود، مقدمه ای که نشان دهنده  شرایط مصاحبه و اطلاعات مرتبط همچون تاریخ و مکان مصاحبه باشد، نوشته می شود. در برخی پروژه ها اطلاعات مفصل تری برای قرار گرفتن کنار متن تهیه می شود. متن نیز فهرست بندی می شود، خلاصه ای برای فایل، راهنمایی برای تشریح موضوعات مصاحبه و تمام اطلاعات مرتبط  مربوط به تولید و منشا آن تهیه می شود. در شکل مطلوب، این فهرست به مبنای قرار گرفتن مطلب در کاتالوگ چاپی که هر چند سال یک بار تولید می شود یا پایگاه داده ای که در حال حاضر در مورد مجموعه آثار نگهداری می شود، تبدیل می گردد.
تمام این فرآیند پردازش یک روش دسترسی داخلی برای کارکنان و خارجی برای مراجعین است. باید توضیح داد که تعیین سطح دسترسی بخشی از مداقه در هر بخش از فرآیند، از تولید گرفته تا بسط راهنمای جستجو، است. در واقع، ما راهنمای جستجو را در سراسر فرآیند می سازیم، حتی اگر گاه نیازمند مهارت های خاصی همچون فهرست بندی و تهیه راهنما باشد. در ابتدا هم به اختصار در مورد نیاز به نگهداری یادداشت های آغاز یک پروژه و پرونده های تحقیقاتی و نیز تمام مکاتبات با مصاحبه شونده و تمام موافقت ها صحبت کردم. روشن است که هر پروژه ای باید پرونده  هایی را که سازماندهی آن قابل فهم است و کمترین زمان را از کارمندان می گیرد، نگهداری کند. اما فهرست بندی و تهیه راهنما بسیار پیچیده تر است، چرا که نیاز به یک زبان مشخص توصیفی و دانشی به نسبت گسترده از مطالب جهت تشریح آنها دارد. فهرست بندی و تهیه راهنما توضیحات مهم مربوط به اطلاعات، برای تعیین محل آن بر روی صدای ضبط شده یا متن پیاده شده و در دسترس قرار دادن آن هستند.
در دانشگاه کلمبیا دو راهنمای جستجوی مهم CLIO ، راهنمای آنلاینی که بر اساس اشکالات شبکه اطلاعات کتابخانه های تحقیقاتی(RLIN ) سازماندهی شده است و بخش اعظم مجموعه را فهرست می کند، و شاخص اصلی مبتنی بر زندگی نامه، هستند. ما مشکلات زیادی با هر دو داریم که باید به عنوان درس عینی برای دیگران استفاده شود.  در مورد اول ،یعنی راهنمای آنلاین،مشکل پس از دریافت بودجه آغاز می شود. در مورد دوم با محدودیت های مربوط به بودجه، اندازه مجموعه و حیطه کار و نیز روایت مواجه می شویم.
تهیه راهنمای کار در سالهای اولیه اش فرایند نوشتن توضیحاتی در مورد مصاحبه های فردی و پروژه ها و سپس چاپ آن در مجلداتی به همراه فهرستی از مصاحبه ها تحت عناوینی کلی همچون حقوق یا پزشکی بود. در اوایل دهه 1980 بودجه ای دریافت کردیم تا این راهنما را کامپیوتری کنیم و توانستیم پرونده های حدود 3500 مصاحبه از 5000 مصاحبه را تهیه کنیم. هیچ گاه نتوانستیم بودجه کافی برای تکمیل پروژه یا ادامه تهیه چنین راهنمایی دریافت کنیم. بهرحال این تجربه مفید بود چرا که فراگرفتیم چه طور یک گنجینه عمومی برای توصیف مجموعه آثار بسازیم و نیز زمینه های لازم برای تهیه این راهنما را فراهم کنیم. اگر روزی شروع به ایجاد راهنمای آنلاین کنیم این مسئله بسیار مفید خواهد بود.
فهرست بندی همیشه کاری دشوار بوده است. ما همیشه تنها براساس اسامی خاص فهرست بندی کرده ایم. هیچ فهرست موضوعی وجود ندارد، گرچه یک بار اقدام به این کار شد. با آنکه که فهرست اسامی خاص برای محققان به ویژه، زندگی نامه نویسان، کامل مفید بود (گرچه باید پذیرفت که یک دلیل این امر ثبات قدم چشم گیر کارکنان بود) در عصر اینترنت این امر بی فایده است. چرا که هیچ نشانه ای مبنی بر اطلاعات داخل مصاحبه ارایه نمی دهد. در یگانه تلاش ما برای انتقال مصاحبه ها بر روی وب لازم بود فهرستی از محتوا از  نوع  Rube Goldberg  را به کار می گرفتیم تا درک بهتری از مصاحبه را برای استفاده کنندگان فراهم کنیم و نیز مجموعه ای از عبارت ها را مشخص کنیم که فرد بتواند با استفاده از آنها به محل مشخصی از مصاحبه که موضوع مورد علاقه اش در آن مطرح شده است، رجوع کند.
راهنمای جستجو در یک مجموعه تاریخی شفاهی، یا به عبارت کلی شاخص ها و فهرست ها، از بسیاری جهات تفاوتی با راهنمای جستجوی دیگر گزارش ها ندارد. این راهنما  باید ماندگار باشد بدین معنی که در طول زمان به لحاظ شکل و شیوه چندان تغییری نکند، به خصوص در عصر صفحات وب که به طور مداوم در حال تغییر هستند، انتخاب هایی که در شکل گیری آنها صورت می گیرد (امروزه انتخاب هایی همچون نرم افزار و سخت افزار) باید مستند باشد به طوری که تبدیل و بازیابی به روز کننده آنها ممکن باشد. این راهنما باید در فرمت های آشنا، که محققان به راحتی آنها را بفهمند ساخته شوند و در هر جای ممکن باید به یک زبان منسجم ازمجموعه ای از نشانه ها پایبند بماند. حتی اگر ، همچون فهرست موضوعات کتابخانه کنگره در ایالات متحده، دارای مشکلات اعتقادی فراوانی باشد. همچنین باید به قدر کافی کلی باشند تا مراجعین را به مجموعه آثار هدایت کنند و به قدر کافی در فهرست خاص باشند تا جستجوی دقیق را ممکن سازند و امکان جستجوی کلی را نیز فراهم آورند.
این دفتر در حال حاضر با تیم نگهداری دیجیتال کتابخانه های کلمبیا همکاری می کند تا یک پورتال آنلاین را برای جستجو و دستیابی به مصاحبه های تاریخ شفاهی اش طراحی کند. در مرحله دوم، این پورتال به محققان اجازه می دهد جستجوی خود در بایگانی را به تاریخ های شفاهی خاص محدود کنند و از کلید واژه ها برای جستجوی مطالب مرتبط بهره بگیرند. برای نخستین بار مراجعین می توانند بدون اینکه نام فرد خاصی را در ذهن داشته باشند یک مصاحبه راجستجو کنند. این مفهوم ساده، انقلابی در دفتر ماست و فرصت های جدیدی را برای حامیان ایجاد می کند تا مطالبی را استخراج کنند که تا به حال در بایگانی نهفته بوده است.
اطلاعات جامع برای نگهداری فایل های صوتی ضروری است. کتابخانه های دانشگاه کلمبیا، محل سازمانی دفتر تاریخ شفاهی، بکارگیری METS  با سیستم مدیریت دیجیتال آن فدورا (Fedora) را نه تنها برای فایل های صوتی بلکه برای تمام متون دیجیتال برگزیده است. باآنکه METS یک استاندارد تثبیت شده است، انعطاف پذیری زیادی دارد و در جزئیات، بسته به نحوه بکارگیری منطقه ای، مشخصات هر محل را به خود می گیرد. ممکن است دیگر موسسات از ابزارهای دیگری برای مدیریت متون دیجیتال خود بهره بگیرند و نیازی به METS در فایل های صوتی نداشته باشند یا ممکن است  METS را به شکلی متفاوت از آن چه کتابخانه های دانشگاه کلمبیا از آن استفاده می کنند، بکار بگیرند. نکته مهم آن است که هر موسسه ای باید برای مدیریت فایل ها و نگهداری طولانی مدت فایل های صوتی خود اطلاعات لازم را ضبط ونگهداری کند. این اطلاعات شامل شرح فنی مورد صوتی اولیه و تشریح محتوای آن ، شرحی بر فرآیند دیجیتال آن، اطلاعات ساختاری که دسترسی درست به محتوا را ممکن می سازد و توضیح فنی فایل های صوتی می شود. بدین ترتیب ما از زمانی که هیچ نگرانی در مورد مشکلات نگهداری مرتبط با دسترسی نداشتیم یا نگرانی کمی در این زمینه داشتیم، به پیشرفته ترین سیستم مدیریت اطلاعات رسیده ایم.
تاریخ شفاهی مشکلات منحصر به فردی به همراه دارد. چون اطلاعات در درون مکالمه نهفته است ممکن است با تکرار بسیار زیاد اجزای داستان که در طول مصاحبه پراکنده شده است همراه باشد، که اغلب چنین است. هیچ زبانی یکدست نیست و افراد مختلف از واژه های متفاوت با معانی متفاوت استفاده می کنند که به دلیل تفاوت های قومی، منطقه ای، طبقاتی یا نژادی است و فهرست نویس باید توضیح دهد که معنای آن در هر مورد خاص چیست. باید تصمیم گرفت که آیا سوال مصاحبه کننده جزو فهرست باشد یا خیر و مهمتر از همه فضایی برای ذهنیات در نظر گرفته شود یا خیر. یک مصاحبه چیزی بیش از گنجینه حقایق و توصیف حوادث است. مصاحبه  تمرین شناخت هویت، بیان اصول عقاید و ارزشها، و جایگاه استعاره و قدرت بیان است. در تحقیقات دنیای امروز دیگر قابل باور نیست که کسی که از کار ما استفاده می کند تنها به بازآفرینی حوادث گذشته علاقه مند است. برخی از جالب ترین اشکال اطلاعات که پویایی مصاحبه را به خوبی نشان می دهد، اطلاعاتی است که فرهنگ و جامعه را مستند می کند.
تکنولوژی جدید از پیچیدگی این مشکلات نمی کاهد. فکر می کنم برنامه آینده امان روشن است. ولی ممکن است راهی که باید دنبال شود این طور نباشد ولی هرچه باشد با اقدامات و سیاست های گذشته ما وابسته است. برخی باید تشریح شود. برخی دیگر ممکن است با تاریخ شفاهی چنان عجین باشد که با شروع کار تاریخ شفاهی آنچه را به دنبال آن هستیم از بین برود.
نکته قابل توجه دیگر اینکه تغییر در ماهیت دفتر تاریخ شفاهی در طول سالها، تقریباً به توسعه مجموعه آثار اختصاص داشته و مشکلات ناشی از فعالیت بایگانی را در نظر گرفته است. این دفتر در حال حاضر به برخی پروژه ها و فعالیت ها می پردازد که شامل کل حوزه تاریخ شفاهی شامل میزبانی گردهمایی ها و کارگاهها، ارایه داشته هایمان در فرمت های مختلف، پیشبرد آموزشی و تلاش برای جلب حمایت جامعه می شود. مهمتر از همه ما در سال 2008 رشته کارشناسی ارشد تاریخ شفاهی (کارشناسی ارشد تاریخ شفاهی http://iserp.columbia.edu/education-programs/ohma) را تحت رهنمودهای موسسه سیاست ها و تحقیقات اجتماعی و اقتصادی در دانشگاه کلمبیا تاسیس کردیم. مری مارشال کلارک (Mary Marshall Clark) مدیر دفتر تحقیقات تاریخ شفاهی تعمیق تحقیقات در زمینه هنر  و علوم انسانی و نیز علوم تاریخی اجتماعی را مد نظر دارد. بایگانی از بسیاری جهات قلب برنامه کارشناسی ارشد است چرا که دانشجویان می توانند در مورد چگونگی توسعه شیوه های مصاحبه در طول زمان و نیاز به تداوم تغییر آن، به منظور رویارویی با چالش های ضبط تاریخ از دیدگاهی جهانی، تعمق کنند.
البته مجموعه آثار همچنان در مرکز فعالیت های دفتر باقی می ماند اما تلاش های ما هرچه بیشتر معطوف به بکارگیری روش های تسهیل دسترسی به مجموعه برای طیف گسترده تری از تحقیقات و آموزش های درونی و بیرونی با هدف جامعه دانشگاهی بزرگتر، خواهد بود.

نویسنده: رونالد جی. گریل
رئیس پیشین دفتر پژوهشی تاریخ شفاهی دانشگاه کلمبیا
مترجم: اصغر ابوترابی 
تعداد بازدید: 6986


نظر شما

 
نام:
ایمیل:
نظر:
 

اسرار جنگ تحمیلی به روایت اسرای عراقی-39

یک شب فرمانده مرا احضار کرد و مأموریتی به من داد. تازه به جبهه آمده بودم و افسری کم‌تجربه و جنگ ندیده بودم. اصلاً حقیقت جنگ را نمی‌دانستم. تصور می‌کردم در جناح حق هستیم و نیروهای شما متجاوزند. تا اینکه... آن شب فرمانده دستور داد از پشت جسد پاسداری که درمیان تله‌های مین افتاده بود بی‌سیم او را بیاورم. یک ماه می‌شد که این جسد در آ‌نجا افتاده و آنتن بی‌سیم هم پیدا بود. به فرمانده گفتم که مرا از این مأموریت معاف کند و فرد دیگری را بفرستد.